Privacy statement Just-BI BV

Privacyverklaring Just-BI BV

(For English see below)

Just-BI BV, gevestigd aan Laan van Zuid Hoorn 37 2289 DC Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.just-bi.nl
Laan van Zuid Hoorn 37; 2289 DC Rijswijk;
Tel: +31 70 4154806

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Just-BI BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Just-BI BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Just-BI BV neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen,  over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Just-BI BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Just-BI BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  Bewaartermijn  Reden
Personalia   4 weken  vrijwillig afgegeven door aanvrager
Adres   4 weken  vrijwillig afgegeven door aanvrager
Zelf verstrekte persoons gegevens   4 weken  vrijwillig afgegeven door aanvrager

Delen van persoonsgegevens met derden:
Just-BI BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Just-BI BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Just-BI BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Just-BI BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Just-BI BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Just-BI BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Deze privacyverklaring is tevens in de Engelse taal beschikbaar, echter bij verschillen prevaleert de Nederlandse versie.

 

Privacy Statement Just-BI BV

Just-BI BV, located at Laan van Zuid Hoorn 37 2289 DC Rijswijk, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact Details:
www.just-bi.nl
Laan van  Zuid Hoorn 37
2289 DC Rijswijk, the Netherlands
Tel: + 31 70 4154806

Personal Data that we process:
Just-BI BV processes your personal data because you are using our services and/or because you have provided your personal data to us.

Below you will find an overview of the personal data we process:
-Name and surname
-Email Address
-Other personal data that you have actively provided for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone.

Special and/or sensitive personal data that we process:
Our website and/or service does not intend to collect information about website visitors under 16 years of age. Unless they have permission from parents or guardian. However, We cannot verify that a visitor is over 16. We therefore recommend that parents be involved in the online activities of their children in order to prevent the collection of information about children without parental consent. If you are convinced that without this permission we have collected personal data about a minor, please contact us via [email protected], we will remove this information.

For what purpose and based on what basis we process personal data:
Just-BI BV processes your personal data for the following purposes:

-To be able to call or email you if necessary to carry out our services.

Automated decision-making:
Just-BI BV does not make any decisions or take actions, based on automated processing,  on matters that may have (significant) consequences for individuals. These are decisions taken by computer programs or systems, without the involvement of a human being (for example, a staff member of Just-BI BV).

How long we keep personal information:
Just-BI BV does not keep your personal data any longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected. We apply the following retention periods for the following (categories) of personal data:

(category) Personal data  retention period  reason
Personal details 4 weeks voluntarily issued by applicant
Address 4 weeks voluntarily issued by applicant
Personally provided personal Data 4 weeks voluntarily issued by applicant

 

Sharing of personal data with third parties:
Just-BI BV does not sell your data to third parties and only provides it if necessary for the execution of our agreement with you or to comply with any legal obligation. We have a processors agreement in place with companies that process your data in our mission to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Just-BI BV remains responsible for these processing.

Cookies, or similar techniques, which we use:
Just-BI BV uses only technical and functional cookies and analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone on the first visit to this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They make sure that the website works properly and, for example, remember your preference settings. We use cookies also to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your Internet browser to not storing cookies. In addition, you can also delete any information previously saved through your browser’s settings.

View, modify, or delete data:
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to revoke your consent to data processing or to object to the processing of your personal data by Just-BI BV and you have the right to transfer data. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we have from you in a computer file to you or another organization you mentioned.

You may send a request for inspection, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to [email protected]

In order to ensure that the request for inspection has been made by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. Make sure that you blacken in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service (BSN). This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

Just-BI BV would also like to point out that you have the possibility to submit a complaint with the Dutch national Supervisory authority, i.e. the “ de Autoriteit Persoonsgegevens”. This can be through the following link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal information:
Just-BI BV takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unsolicited disclosure and unauthorized alteration. If you have the impression that your data is not properly protected or there are indications of misuse, please contact our customer service or [email protected]

This privacy statement is also available in the Dutch language. In case of differences, the Dutch language version takes precedence.